• Πρωτοπορία
  H EQA πέρασε σε μία νέα εποχή που σηματοδοτεί τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρίας και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών

  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Υπηρεσίες Υψηλής Ποιότητας

  Διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού,
  όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • EQA Academy

  Εξειδικευμένη τεχνογνωσία,
  εφοδιάζει τα στελέχη επιχειρήσεων & οργανισμών,
  με "εργαλεία" για την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους

  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιστοποίηση Συστημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό

περισσότερα

Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, Διεθνές πρότυπο για την Ασφάλεια των Τροφίμων IFS, BRC Global Standard for Food Safety, CODEX ALIMENTARIUS

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Τo πρότυπο ISO14001:2004 είναι διεθνή πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό. Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι: η διαρκής

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007

περισσότερα

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001


Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 εξετάζει όλες τις μορφές ενεργείας που μπορεί να περιλαμβάνει ανανεώσιμη, μη ανανεώσιμη και ανακτώμενη ενέργεια.

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001

Το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, το οποίο περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Το πρότυπο απευθύνεται

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001*

(*Ο Φορέας βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσης)

Το πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και βελτίωση ενός συστήματος

περισσότερα

Ποιότητα στα Δημόσια Έργα – Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) (Άρθρο 158, Ν. 4412/2016)

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας - Απαιτήσεις για Παρόχους απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

περισσότερα

Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής EN 1090

Το πρότυπο EN 1090-1 «Εκτέλεση κατασκευών από χάλυβα και κατασκευών από αλουμίνιο - Απαιτήσεις για αξιολόγηση συμμόρφωσης κατασκευαστικών στοιχείων», εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το κανονισμό 305/2011/ΕΚ

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

To ISO 27001 είναι το Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

περισσότερα

Αρχές - Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Υ.Α. 1348 *

(* Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται διαμέσου συνεργαζόμενων Φορέων)

Με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348:2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004), επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που διακινούν ιατροτεχνολογικά είδη η καθιέρωση

περισσότερα

IFS “International Food Standard” - Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων*

(* Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται διαμέσου συνεργαζόμενων Φορέων)

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών

περισσότερα

BRC: British Retail Consortium *

(* Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται διαμέσου συνεργαζόμενων Φορέων)

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής

περισσότερα

Υπηρεσίες Ιατρικής Περίθαλψης - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017

Υπηρεσίες Ιατρικής Περίθαλψης - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017

περισσότερα

Εκπαιδευτική Ακαδημία

Εκπαιδευτική Ακαδημία

Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στηρίζεται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε άμεσα να εφοδιάζει τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα , με "εργαλεία" για την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.
περισσότερα

Νέα - Ανακοινώσεις