Διαπιστεύσεις

Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης ότι είναι ικανός να πραγματοποιεί δραστηριότητες πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του εκάστοτε προτύπου για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ή/και βιομηχανικούς τομείς, με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια.

Η EQA Hellas, έχοντας αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα για παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.), στα κάτωθι πρότυπα και πεδία διαπίστευσης:

Κωδικός Πιστοποίησης Πρότυπο Πεδία διαπίστευσης
341-7, B 1/9 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 Πιστοποίηση Προϊόντων κατά Globalgap
341-7, Β 4/2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων και Κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1 + Α1 σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.
341-7, Β 5/2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 Πιστοποίηση Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις
193-6, A 1/13 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
193-6, A 13/4 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
1102, C 5/1 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 Διενέργεια Ελέγων Ανυψωτικών Μηχανημάτων
193-6, A 21/1 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Τραπεζών γενετικού υλικού (γαμετών) & Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012
193-6, Α 20/4 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 39001:2012
193-6, A 7/11 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
193-6, A 9/7 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή-Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος, κατά AGRO 2-1(2) και AGRO 2-2(2)
193-6, A 2/10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 και το Τυποποιητικό Έγγραφο OHSAS 18001:2007
193-6, A 11/6 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2015 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας κατά ΕΛΟΤ 1435:2009