Διαπιστεύσεις

Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης ότι είναι ικανός να πραγματοποιεί δραστηριότητες πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του εκάστοτε προτύπου για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ή/και βιομηχανικούς τομείς, με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια.

Η EQA Hellas, έχοντας αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα για παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.), στα κάτωθι πρότυπα και πεδία διαπίστευσης:

Κωδικός Πιστοποίησης Πρότυπο Πεδία διαπίστευσης
 193-6, A 4/1 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021  Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013
 193-6, A 18/2  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021  Πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 50001:2018
341–8, Β 4/4 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων και Κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1 + Α1 σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.
341–8, Β 5/5 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 Πιστοποίηση Ξενοδοχείων σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις
193-6, A 1/14 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
193-6, A 13/5 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
1102, C 5/1 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 Διενέργεια Ελέγων Ανυψωτικών Μηχανημάτων
193-6, A 21/2 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Τραπεζών γενετικού υλικού (γαμετών) & Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017
193-6, A 20/4 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 39001:2012
193-6, A 7/11 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
193-6, A 2/12 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο ISO 45001:2018 – OHSAS 18001:2007 – ΕΛΟΤ 1801:2008
193-6, A 11/6 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας κατά ΕΛΟΤ 1435:2009