Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας - Απαιτήσεις για Παρόχους απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, η εφαρμογή του προτύπου αφορά τις κάτωθι κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας:

α.  Σχεδιασμού και οργάνωσης διαφημιστικής στρατηγικής
β. Παραγωγής πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, καθώς και η καθ’ οιοδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους, που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς
γ.  Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου
δ. Παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων, ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
ε.  Μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου

Επισημαίνεται ότι το εφαρμοζόμενο ΣΔΕΠ δύναται να καλύπτει και τις απαιτήσεις περισσότερων εφαρμόσιμων προτύπων (πχ ISO 9001:2008)
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή ΣΔΕΠ δεν απαιτείται να τεκμηριώνεται γραπτώς με ομοιόμορφο τρόπο
Τονίζεται ότι η εφαρμογή των Προτύπων ΣΔΕΠ δρα συμπληρωματικά και μόνο στην κατά περίπτωση εφαρμόσιμη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
Όπου χρησιμοποιούνται οι όροι ‘’όταν απαιτείται’’ και ‘’όπου απαιτείται’’ σηματοδοτούνται βαθμοί ελευθερίας στην αναγκαιότητα και στο τρόπο συμμόρφωσης, που προφανώς εξαρτώνται από τη φύση και τη πολυπλοκότητα του υπό πιστοποίηση οργανισμού και των έργων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας που αναλαμβάνει
Οι κατηγορίες  εταιρειών/παρόχων των υπηρεσιών επικοινωνίας διακρίνονται ως εξής, βάσει τομέα εξειδίκευσης :

  1. Διαφημιστικές εταιρείες
  2. Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου
  3. Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
  4. Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ
  5. Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος

Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός από τους ανωτέρω τομείς, δύναται να αιτηθούν τη πιστοποίησή τους για τους αντίστοιχους τομείς. Σε τέτοια περίπτωση όλες οι επιμέρους αντίστοιχες υπηρεσίες εντάσσονται στο σύστημα και για όλες τις υπηρεσίες πρέπει τεκμηριωμένα να αποδειχθεί η εφαρμογή των προβλέψεων.

Ένας οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το παραπάνω Σύστημα Διαχείρισης Επάρκειας και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο για τις αντίστοιχες κατηγορίες υπηρεσιών ή συνδυασμούς αυτών, επιζητώντας παράλληλα την σχετική πιστοποίηση χρειάζεται να:

  • Να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας και να βελτιώνει συνεχώς την επίδοσή του στη λειτουργία και στον έλεγχο των διεργασιών του.
  • Να επιβεβαιώσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τη διαχειριστική του επάρκεια μέσω της πιστοποίησης
  • Να βελτιώσει την ικανότητά του στη παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας
  • Να χρησιμοποιήσει το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για λόγους αυτοαξιολόγησης