Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001

Τι είναι το ISO39001:2012
Το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, το οποίο περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

Το πρότυπο απευθύνεται οριζοντίως σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες, άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.

Ποια είναι τα οφέλη πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012;
Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων ειναι η ικανοποίηση του πελάτη, καλύτερη εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και στον πληρέστερο αυτοέλεγχο της λειτουργίας της, βελτίωση της επίδοσης, τη μείωση του κόστους, εξασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναβαθμίσει την εικόνα της επιχείρησης καθώς και αύξηση της διείσδυσής της στην αγορά.

Το πρότυπο αποσκοπεί στην βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης/οργανισμού που το εφαρμόζει στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως απώλεια ζωής, τραυματισμοί, υλικές ζημιές, μόλυνση περιβάλλοντος, επιβάρυνση συστήματος υγείας κλπ.

Ποιες εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001;
Οι απαιτήσεις του προτύπου μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, Ιδιωτικού ή/και Δημοσίου χαρακτήρα, οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργούν κυκλοφοριακό άμεσα ή έμμεσα, όπως: Μεταφορικές εταιρίες, Εταιρίες οδικής βοήθειας, Εταιρίες διαχείρισης οδικών αξόνων, Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Γραφεία γενικού Τουρισμού, Εταιρείες μεταφοράς επιβατών, Logistics centers, Εταιρείες διανομής προϊόντων, Εταιρείες ταξί, Εταιρείες ταχυμεταφορών, Τεχνικές εταιρείες, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες/Οργανισμοί που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων (πχ Δήμοι), Λιμάνια, Αεροδρόμια κλπ.

H πιστοποίηση ISO 39001 έχει αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό;
Ναι, το ISO39001:2012 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο. Αποτελεί «διαβατήριο» αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση μιας εταιρείας;
Το πρότυπο ISO 39001 είναι ένα εθελοντικό πρότυπο και η πιστοποίηση του δεν είναι υποχρεωτική σε καμία χώρα. Η πιστοποίηση δεν είναι «υποχρεωτική» βάσει νόμου, αλλά αποτελεί εχέγγυο της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισμός. Επίσης, η Πιστοποίηση κατά ISO39001 ίσως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ή πλεονέκτημα για τη συμμετοχή σε δημοσίους διαγωνισμούς και συμβασιακή απαίτηση πολλών συμβολαίων σε πολλούς κλάδους της εγχώριας, αλλά και της διεθνούς αγοράς.

Πως μπορεί το ISO 39001 να βελτιώσει την οικονομική επίδοση της εταιρείας;
Συνοπτικά τα οφέλη που αποκομίζει ένας οργανισμός που εφαρμόζει το πρότυπο είναι: Τήρηση-εφαρμογή νομοθεσίας, Μείωση τροχαίων ατυχημάτων και δυνητικών τροχαίων ατυχημάτων, Μείωση ασφαλιστικών απαιτήσεων, Μείωση χρόνου απουσίας προσωπικού από την εργασία, Μείωση κόστους προμήθειας νομικών υπηρεσιών, Μείωση κόστους συντήρησης/επισκευής στόλου οχημάτων, Βελτίωση εικόνας επιχείρησης στο τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Βελτίωση εικόνας επιχείρησης στο ευρύ κοινό, Πλεονέκτημα σε συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO39001:2012 από τρίτο ανεξάρτητο και διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, προσδίδει στην επιχείριση την αναγκαία αξιοπιστία, ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη πιστοποιημένη επιχείρηση και κυρίως επιτρέπει την αναγνώριση του Πιστοποιητικού, οπουδήποτε στο κόσμο, προσφέροντας ενα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.