Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Τo πρότυπο ISO14001:2004 είναι διεθνή πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού
η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ)
η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

Ο οργανισμός ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποκτά τη δυνατότητα:

να καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο,
να καθορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της και να διασφαλίσει ότι εντός του πεδίου της εφαρμογής του συστήματος είναι κατάλληλη, περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης, περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις,
να καθιερώσει διαδικασία εντοπισμού των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, τις οποίες μπορεί να ελέγξει, λαμβάνοντας υπόψη τα προγραμματισμένα ή νέα έργα,
να προσδιορίζει εκείνες τις πλευρές που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
να καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους ,
να καθιερώσει πρόγραμμα ή προγράμματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων του,
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι πόροι περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό και τα εξειδικευμένα προσόντα, την οργανωτική υποδομή, την τεχνολογία και τους οικονομικούς πόρους,
να ορίζει συγκεκριμένο(ους) εκπρόσωπο(ους), της διοίκησης ο οποίος ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, πρέπει να έχει καθορισμένο ρόλο, ευθύνες και αρμοδιότητες,
να διασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που εργάζεται για λογαριασμό του ή εκ μέρους του και του οποίου η εργασία μπορεί δυνητικά να επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση εντοπισμένη από τον οργανισμό, έχει τη δέουσα επαγγελματική επάρκεια με βάση την κατάλληλη μόρφωση, εκπαίδευση ή εμπειρία,
να καθιερώσει διαδικασία επικοινωνίας με τις περιβαλλοντικές του πλευρές
να εντοπίζει και να σχεδιάζει εκείνες τις λειτουργίες που συνδέονται με τις αναγνωρισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές σε συμφωνία με την περιβαλλοντική του πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του, προκειμένου να διασφαλίζει ότι αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται υπό καθορισμένες συνθήκες,
να καθιερώσει διαδικασίες αναγνώρισης των ενδεχόμενων καταστάσεων εκτάκτου – ανάγκης και ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισής τους,
να καθιερώσει διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης σε τακτική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση,
να καθιερώσει διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις,
να καθιερώσει διαδικασία για την αντιμετώπιση εντοπισμένων και δυνητικών μη συμμορφώσεων και για την ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών,
να αποδεικνύει την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος,
να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διεξάγονται σε προκαθορισμένα τακτικά χρονικά διαστήματα,
να ανασκοπεί το Σύστημα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του