Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής EN 1090

Το πρότυπο EN 1090-1 «Εκτέλεση κατασκευών από χάλυβα και κατασκευών από αλουμίνιο - Απαιτήσεις για αξιολόγηση συμμόρφωσης κατασκευαστικών στοιχείων», εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το κανονισμό 305/2011/ΕΚ για τις δομικές κατασκευές. Ο Φορέας πιστοποίησης, που ταυτόχρονα είναι και κοινοποιημένος Οργανισμός προβαίνει στην αξιολόγηση της  συμμόρφωσης της απόδοσης των χαρακτηριστικών των χαλύβδινων εξαρτημάτων και  των εξαρτημάτων αλουμινίου, καθώς και για τα σύνολα συναρμολόγησης που κυκλοφορούν στην αγορά ως δομικά προϊόντα. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης καλύπτει τα χαρακτηριστικά της βιομηχανοποίησης και ενδεχομένως τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της σχεδίασης.

Καλύπτει επίσης, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστατικών στοιχείων του χάλυβα που χρησιμοποιούνται σε σύνθετες κατασκευές χάλυβα και σκυροδέματος.