Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής - Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος AGRO 2-1 & AGRO 2-2

Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2-1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους βάσει των νομικών απαιτήσεων και της ισχύουσας προδιαγραφές για τα γεωργικά προϊόντα με εστίαση στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

Το Πρότυπο AGRO 2-2 προδιαγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο ΑGRO 2.1.

Το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις μίας γεωργικής εκμετάλλευσης για να μπορεί να αποδεικνύει την ικανότητά της να εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Η γεωργική εκμετάλλευση ακολουθώντας τη διαδικασία εγκατάστασης, εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποκτά τη δυνατότητα:

Να προσδιορίζεται με ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής του ΣΟΑΔ, δηλαδή τα προϊόντα ή/και κατηγορίες προϊόντων, καθώς και οι επιμέρους γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις που καλύπτει το σύστημα.
Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον και τα παραγόμενα γεωργικά προιόντα ως προς τον τρόπο παραγωγής και τις προδιαγραφές τους, στη πρόληψη της ρύπανσης, στη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας των γεωργικών προιόντων , λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις μεταβολές που επιφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο και στα κανονιστικά έγγραφα.
Να διασφαλίζει ο Επικεφαλής σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα της Γεωργικής Εκμετάλλευσης ότι η καθιερωμένη πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι κατανοητή από το προσωπικό, αποδεκτή από τους συμμετέχοντες στην εκμετάλλευση, παρακολουθείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας και αναθεωρείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της.
Να καθιερώσει, να εφαρμόσει και να διατηρεί ενήμερη και επίκαιρη τεκμηριωμένη διαδικασία η οποία να διασφαλίζει ότι όλοι οι γνωστοί  δυνητικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι καθώς και τα γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τα γεωργικά προιόντα της, με τις επιπτώσεις τους, έχουν εντοπιστεί και αντιμετωπίζονται κατάλληλα και σύμφωνα με τις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου και της επιστημονικής γνώσης.
Να καθιερώσει, να εφαρμόσει και να διατηρεί σε ισχύ τεκμηριωμένη διαδικασία που να διασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωση με τις όποιες νομικές απαιτήσεις προϊόντων και τρόπου παραγωγής και λειτουργίας. Η Διαδικασία πρέπει να προσδιορίσει και να περιγράψει την αλληλεπίδραση και σχέση αυτών των προδιαγραφών και αντίστοιχων λειτουργιών παραγωγής με τυχόν περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να γίνει σχετική ειδική αναφορά στο Πρόγραμμα Βελτίωσης.
Να καταρτιστεί ένα Πρόγραμμα Βελτίωσης για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και επιμέρους στόχων, όπου θα καταμερίζονται οι αρμοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες και θα προβλέπονται οι πόροι, τα μέσα και το χρονοδιάγραμμα επίτευξης. Η δομή του Προγράμματος Βελτίωσης θα επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων απαιτήσεων και λειτουργιών, την κατάλληλη αναθεώρηση και προσχεδιασμένη τροποποίηση ώστε αυτό να ανταποκρίνεται διαρκώς στις εκάστοτε απαιτήσεις και αλλαγές. 
Να ορίζεται ένας Επικεφαλής της Γεωργικής Εκμετάλλευσης, ο οποίος με τη σειρά του θα επιλέξει κατάλληλο Επιβλέποντα πουθα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη σύνταξη του Προγράμματος Βελτίωσης και των επιμέρους σχεδίων διαχείρισης, για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής και τήρησης του ΣΟΑΔ με βάση το πρότυπο AGRO 2.1, για την ενημέρωση προς τον Επικεφαλής και  τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης για την αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα και επίδοση του ΣΟΑΔ καθώς και για τις ανάγκες βελτίωσης του συστήματος.
Να διασφαλίσει μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λειτουργίας εντός της ίδιας γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και την επικοινωνία με τρίτους ενδιαφερόμενους φορείς και πρόσωπα (πελάτες, αρμόδιες αρχές, ΟΠΕΓΕΠ, κλπ)
Οι δραστηριότητες που αφορούν τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα και την ποιότητα των γεωργικών προιόντων, αναλύονται και περιγράφονται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες λειτουργίας όπου αναφέρονται και τα Κριτήρια Ορθής Λειτουργίας, οι οποίες ενσωματώνονται στα αντίστοιχα επιμέρους Σχέδια Διαχείρισης του Προγράμματος Βελτίωσης, με τρόπο που να διευκολύνεται η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, η υλοποίηση των οποίων εξασφαλίζει την επαναφορά εντός των καθιερωμένων σκοπών και στόχων όταν παρατηρούνται αποκλίσεις.
Να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες διαρκούς ελέγχου της καταλληλότητας των εισροών και των υπηρεσιών τρίτων που σχετίζονται και επηρεάζουν τις δραστηριότητες που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα. Να τηρούνται ενήμεροι για αυτές τις απαιτήσεις οι διάφοροι προμηθευτές και υπεργολάβοι της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 Να καθιερώσει, με συστηματικό τεκμηριωμένο τρόπο, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών στα παραγόμενα γεωργικά προιόντα, ώστε να επαληθεύεται η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
Να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η γεωργική εκμετάλλευση διαχειρίζεται ορθώς (πιστοποιημένοι προμηθευτές και αναγνωρισμένα φυτώρια, τήρηση νομικών απαιτήσεων και ευρωπαικών οδηγιών, κατάλληλη εκλογή υλικού κλπ) το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιεί (παρ. 4.1& 4.2 του AGRO 2.2), σε ότι αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες, τις ετήσιες καλλιέργειες, τις πιθανές επεμβάσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό πριν τη χρήση, το ιδιοπαραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό, τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τις γενικές καλλιεργητικές φροντίδες.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης των εδαφών που εκμεταλλεύεται (παρ. 4.3 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως την ύπαρξη τοπογραφικών σχεδίων ή σκαριφημάτων των αγροτεμαχίων, την καταλληλότητα των εδαφών μέσω αναλύσεων και περιγραφής της εδαφοτομής, τη διατήρηση και αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους, την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για την μηχανική κατεργασία του εδάφους, την αποφυγή φαινομένων συμπίεσης, διάβρωσης και χημικής απολύμανσης του εδάφους, την αμειψισπορά.
Να παρακολουθεί με συστηματικό και επαρκή τρόπο τα μετερεωλογικά δεδομένα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης αντίστοιχου ιστορικού κλιματολογικών συνθηκών (παρ. 4.4 του AGRO 2.2)
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης της θρέψης των φυτών (παρ. 4.5 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τις συστάσεις για την ποσότητα και το τύπο του λιπάσματος, τη καταγραφή και αρχειοθέτηση των στοιχείων εφαρμογών λιπασμάτων, την επιλογή του κατάλληλου χρόνου και συχνότητας εφαρμογής λιπάσματος, τα επίπεδα νιτρικών και φωσφορικών αλάτων στα νερά, την επιλογή και ορθή διαχείριση των λιπασματοδιανομέων, την αποθήκευση των λιπασμάτων, τη καταλληλότητα της κοπριάς και άλλων υλικών για οργανική λίπανση.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης του νερού της άρδευσης των καλλιεργειών (παρ. 4.6 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως τις νόμιμες και ρυθμιστικές διαδικασίες της άντλησης και χρήσης, την χρήση των συνιστώμενων από το Υπ. Γεωργίας ποσοτήτων, τον ορθό υπολογισμό των απαιτήσεων σε νερό, την μέθοδο άρδευσης, την καταλληλότητα της ποιότητας του νερού άρδευσης, τη παροχή αρδευτικού νερού από ανανεώσιμες πηγές.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης της φυτοπροστασίας (παρ. 4.7 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και της επίπτωσης του οργανισμού στόχου , τη μέθοδο αντιμετώπισης, τα προσχεδιασμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης, την εκλογή κατάλληλων μεθόδων και μέσων φυτοπροστασίας, την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, την εκλογή κατάλληλου τύπου, χρόνου και ποσότητας φυτοπροστατευτικού μέσου, την ορθή καταγραφή των στοιχείων εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού μέσου, τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, το χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή, την ορθή διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού και των μέσων ψεκασμού, την ορθή απόρριψη του πλεονασματικού ψεκαστικού υγρού και των αποβλήτων πλύσης βυτίων και δεξαμενών, την αποθήκευση και φύλαξη των φυτοπροστατευτικών μέσων, τις αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστευτικών προιόντων σε κατάλληλα εργαστήρια, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών μέσων, τη καταστροφή ληγμένων φυτοπροστατευτικών προιόντων
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης της συγκομιδής και των μετασυλλεκτικών ενεργειών (παρ. 4.8 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το κατάλληλο τρόπο και χρόνο συγκομιδής, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, το πλύσιμο των προιόντων μετά τη συλλογή, τη χρήση χημικών μέσων μετά τη συγκομιδή, τη συσκευασία και την αποθήκευση των γεωργικών προιόντων.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης του εξοπλισμού και της κατανάλωσης ενέργειας (παρ. 4.9 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθή συντήρηση, επισκευή και χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης των ρύπων και της ανακύκλωσης (παρ. 4.10 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως τον εντοπισμό όλων των ρύπων και της πηγής προέλευσης τους, τη φύση και το είδος τους, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης τους.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας (παρ. 4.11 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις διάφορες δραστηριότητες και τους τρόπους σύννομης αντιμετώπισής τους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής, την ορθή χρήση των μη παραγωγικών χώρων της εκμετάλλευσης.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης της υγιεινής, ασφάλειας και κατάρτισης των εργαζομένων (παρ. 4.12 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως τη συμμόρφωση με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, την αντιμετώπιση ατυχημάτων, τη σήμανση χώρων και εξοπλισμού, τη προστασία κατά τη χρήση γεωργικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, τη προστασία κατά τη χρήση και χειρισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων.