Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001

Μετάβαση στο νέο αναθεωρημένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Η ευρύτερη εφαρμογή αυτού του διεθνούς προτύπου συνεισφέρει στη πλέον αποδοτική χρήση των διαθεσίμων πηγών ενεργείας, σε ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και σε θετικές επιδράσεις επί της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το διεθνές πρότυπο εξετάζει όλες τις μορφές ενεργείας που μπορεί να περιλαμβάνει ανανεώσιμη, μη ανανεώσιμη και ανακτώμενη ενέργεια.

Το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 50001:2018 δύναται να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση και αυτοδέσμευση για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας ενός οργανισμού. Δεν καθιερώνει απόλυτες απαιτήσεις ενεργειακής επίδοσης πέρα των δεσμεύσεων της ενεργειακής πολιτικής του οργανισμού και των υποχρεώσεών του προς συμμόρφωση προς συναφείς νομικές και άλλες υποχρεώσεις. Άρα δύο οργανισμοί που διενεργούν παρόμοιες λειτουργίες αλλά έχουν διαφορετική ενεργειακή επίδοση, δύνανται αμφότεροι να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του.

Ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει να ενσωματώσει το ISO 50001:2018 σε άλλα διαχειριστικά συστήματα όπως για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια ή άλλα. Με τις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 είναι απόλυτα συμβατό αφού υιοθετείται  η τυποποιημένης δομή,  όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα SL των οδηγιών ISO μέρος 1, με σκοπό την εύκολη διαχείριση της ενοποίησης με άλλα συστήματα διαχείρισης.

Το ISO 50001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας του οποίου ο σκοπός είναι να καταστήσει ικανό ένα οργανισμό να ακολουθήσει μία συστηματική προσέγγιση ώστε να επιτύχει συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις που ταιριάζουν στην προσφορά, στη χρήση και στην κατανάλωση ενεργείας, περιλαμβάνοντας μετρήσεις, τεκμηρίωση και αναφορές, σχεδίαση των πρακτικών προμήθειας εξοπλισμού, διαδικασιών και προσωπικού που συμβάλει στην ενεργειακή επίδοση.

Νέες απαιτήσεις στη νέα έκδοση του προτύπου είναι η θεώρηση με βάση τη διακινδύνευση η αυξημένη έμφαση στο επιχειρησιακό περιβάλλον – πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, η απαίτηση για τον καθορισμό των ορίων εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, η εισαγωγή του όρου τεκμηριωμένη πληροφορία σε αντικατάσταση των όρων έγγραφο, διαδικασία, αρχεία κλπ που συναντάμε στη παλαιά έκδοση η εισαγωγή της έννοιας της ηγεσίας και με υψηλές απαιτήσεις και η μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων (στόχοι, μετρήσεις, διαχείριση αλλαγών), ώστε να βελτιώνεται η ενεργειακή επίδοση.

Οι Φορείς Πιστοποίησης παύουν να διενεργούν επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων των  αρχικών, επιτηρήσεων και επαναπιστοποιήσεων στο πρότυπο ISO 50001:2011 μετά την παρέλευση 18 μηνών (21 Φεβρουαρίου 2020) από την ημερομηνία έκδοσης του αναθεωρημένου προτύπου. Μετά την 21η  Αυγούστου 2021 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018.