Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001

Η ευρύτερη εφαρμογή αυτού του διεθνούς προτύπου συνεισφέρει στη πλέον αποδοτική χρήση των διαθεσίμων πηγών ενεργείας, σε ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και σε θετικές επιδράσεις επί της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το διεθνές πρότυπο εξετάζει όλες τις μορφές ενεργείας που μπορεί να περιλαμβάνει ανανεώσιμη, μη ανανεώσιμη και ανακτώμενη ενέργεια.

Το ISO 50001:2011 δύναται να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση και αυτοδέσμευση για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας ενός οργανισμού. Δεν καθιερώνει απόλυτες απαιτήσεις ενεργειακής επίδοσης πέρα των δεσμεύσεων της ενεργειακής πολιτικής του οργανισμού και των υποχρεώσεών του προς συμμόρφωση προς συναφείς νομικές και άλλες υποχρεώσεις. Άρα δύο οργανισμοί που διενεργούν παρόμοιες λειτουργίες αλλά έχουν διαφορετική ενεργειακή επίδοση, δύνανται αμφότεροι να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του.

Ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει να ενσωματώσει το ISO 50001 σε άλλα διαχειριστικά συστήματα όπως για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια ή άλλα.

Το ISO 50001:2011 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας του οποίου ο σκοπός είναι να καταστήσει ικανό ένα οργανισμό να ακολουθήσει μία συστηματική προσέγγιση ώστε να επιτύχει συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις που ταιριάζουν στην προσφορά, στη χρήση και στην κατανάλωση ενεργείας, περιλαμβάνοντας μετρήσεις, τεκμηρίωση και αναφορές, σχεδίαση των πρακτικών προμήθειας εξοπλισμού, διαδικασιών και προσωπικού που συμβάλει στην ενεργειακή επίδοση.