Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση