Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001*

(*Ο Φορέας βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσης)

Το πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Το σύστημα αυτό μπορεί να σταθεί μόνο του ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης. Το πρότυπο εξετάζει τα εξής σημεία σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού:

•                    δωροδοκίες στους τομείς δημόσιου, ιδιωτικού και ΜΚΟ,

•                    δωροδοκίες από τον οργανισμό,

•                    δωροδοκίες από το προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή για το ίδιο όφελος,

•                    δωροδοκία από τις επιχειρήσεις -συνεργάτες του οργανισμού που ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή για ίδιο όφελος,

•                    Δωροδοκία του οργανισμού,

•                    Δωροδοκία του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού,

•                    Δωροδοκία των συνεργατών της επιχείρησης σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού,

•                    Άμεσες και έμμεσες δωροδοκίες (π.χ. μια μίζα που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτή μέσω τρίτων).

Το πρότυπο δεν αντιμετωπίζει ειδικά απάτες, παράνομες συμπράξεις και άλλα αδικήματα αντι-μονοπωλίων/ανταγωνισμού, νομιμοποίησης ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με διεφθαρμένες πρακτικές, παρά το γεγονός ότι ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης για να συμπεριλάβει και αυτές τις δραστηριότητες.