Quality Policy

  • Πολιτική για την ποιότητα του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS αποτελεί η λειτουργία του και η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί τόσο του βιομηχανικού τομέα όσο και του τομέα παροχής υπηρεσιών, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου χαρακτήρα, ώστε να τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους κατά τρόπο αναμφισβήτητο, με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση Διεθνή, Εναρμονισμένα και Εθνικά Πρότυπα.
  • Η ανωτέρω αξιοπιστία εξασφαλίζεται με τη διαρκή ικανοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων που τίθενται στο Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021:2006 και ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, όπως αυτά ερμηνεύονται στις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση, καθώς και με τη συμμόρφωση με τις ανάλογες απαιτήσεις και τα λοιπά κανονιστικά έγγραφα που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ, όπως εκάστοτε βρίσκονται όλα τα ανωτέρω σε ισχύ.
  • Η διοίκηση του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για να προκύπτει πλήρης συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και να προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποτελεσματική και συνεχή υλοποίηση της παρούσας δηλωθείσας πολιτικής, τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων ποιότητας.
  • Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης εντάσσονται η στελέχωση του Φορέα με έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, η χρήση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, η υλοποίηση λεπτομερών και σαφών διαδικασιών και η διασφάλιση της συνεχούς ροής των αναγκαίων οικονομικών πόρων ώστε να αποτελεί εφικτό στόχο η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.
  • Ο Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS αναγνωρίζει ως θεμελιώδη παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία του, την επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την αγορά, στο παρεχόμενο έργο πιστοποίησης με παράλληλη ελαχιστοποίηση δυνητικών αμφισβητήσεων οιασδήποτε προέλευσης.
  • Θεωρεί ως σημαντικές σχετικές παραμέτρους λειτουργίας και υιοθετεί πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ισοτιμίας και ισονομίας στη μεταχείριση των πελατών, απαλλαγμένης από επιρροές, διακρίσεις και παράλογες ή υπερβολικές απαιτήσεις, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης.
  • Για το σκοπό αυτό, εντοπίζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση τη πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων που διακυβεύουν στη πράξη τη καθιέρωση των ανωτέρω αρχών και επιφέρουν σοβαρό κίνδυνο καταστρατήγησης της εφαρμογής τους.
  • Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση επικινδυνότητας και επιπλέον εξετάζοντας και κάθε περίπτωση έργου πιστοποίησης ξεχωριστά, ο Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που κρίνονται σκόπιμα για τη διατήρηση της παρούσας πολιτικής. Μεταξύ άλλων καθιερώνει τη λειτουργία του ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης (Σ.Π.) το οποίο αποτελεί κορυφαίο όργανο εποπτείας και ελέγχου της ορθής και αξιόπιστης λειτουργίας του Φορέα Πιστοποίησης και στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα με τη πιστοποίηση μέρη και συμφέροντα, χωρίς να υπερισχύει κάποιο συγκεκριμένο από αυτά. Ταυτόχρονα καθιερώνονται συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας όπου εξειδικεύονται οι επιμέρους πολιτικές ανά δραστηριότητα και θεματικό πεδίο.

EQA Hellas

Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης
Επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις συμμόρφωσης και πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων.

Επικοινωνηστε μαζι μας

Newsletter

Εγγραφείτε στη mailing list της EQA HELLAS για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας

I have read and agreed with the Terms and Conditions and the Privacy Policy