Βεβαίωση Ορθής Πρακτικής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348

EQA Hellas > Βεβαίωση Ορθής Πρακτικής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348

Περιγραφή:

Η ΔΥ8/1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16.01.2004) είναι μία Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας, της ποιότητας και της ακεραιότητάς τους, μέχρι να καταλήξουν στον τελικό χρήστη. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η επιχείρηση που, μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης συμμόρφωσης από Κοινοποιημένο Οργανισμό, συμμορφώνεται τεκμηριωμένα με την Υπουργική Απόφαση 1348 επιτυγχάνει:

  • Πλήρη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη διακίνηση (παραλαβή, αποθήκευση, διάθεση, διανομή) των ιατροτεχνολογικών προϊόντων εντός της Ελληνικής επικράτειας.
  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων.
  • Συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Thank you for your upload