Διαπίστευση

EQA Hellas > Διαπίστευση

Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης  & Ελέγχου.

Διαπίστευση (Accreditation) είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης ενός Φορέα Πιστοποίησης  & Ελέγχου ότι είναι ικανός να πραγματοποιεί δραστηριότητες πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του εκάστοτε προτύπου για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ή/και βιομηχανικούς τομείς, με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια.

Η EQA HELLAS  AE είναι Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης & Ελέγχου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Επίσημη, αναλυτική & επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαπιστεύσεις της EQA HELLAS AE στο www.esyd.gr Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Thank you for your upload