ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001

EQA Hellas > ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001

Περιγραφή:

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο, διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό, πρότυπο που παραθέτει τις θεμελιώδεις οριζόντιες απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή  ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς/ επιχειρήσεις, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, εύρους δραστηριοτήτων και  κλάδου οικονομικής δραστηριοποίησης (παραγωγή ή/και παροχή υπηρεσιών) και είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιούμενο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας στον κόσμο.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η υιοθέτηση και η ανεξάρτητη διαπιστευμένη πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 προσφέρει δυνητικά μία σειρά από οφέλη στους οργανισμούς/επιχειρήσεις. Ενδεικτικά:

  • Ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο υλοποιούμενο έργο και επιτρέπει τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου
  • Προάγει τη θεμελιώδη αρχή της ικανοποίησης των προσδοκιών των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών (αρμοδίων αρχών, εργαζομένων, εξωτερικών παρόχων, κοινωνικών ομάδων κλπ) εντός του ευρύτερου περιβάλλοντος λειτουργίας του οργανισμού
  • Καθιερώνει τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση με σκοπό την πλέον εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία, την ορθολογικότερη διαχείριση πόρων και τη διαρκή βελτίωση
  • Επιβάλλει την καθιέρωση σκοπών και μετρήσιμων στόχων επίδοσης που παρακολουθούνται, αναλύονται και αξιολογούνται περιοδικά
  • Εισάγει την προσέγγιση διαχείρισης διακινδύνευσης στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής
  • Βελτιώνει την οργάνωση και τυποποιεί τον τρόπο λειτουργίας
  • Καθιερώνει ελέγχους με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων με απώτερο στόχο την επίτευξη συνέπειας και σταθερής ποιότητας προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Ενισχύει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα βοηθώντας τον οργανισμό να προσαρμόζεται στο ευμετάβλητο περιβάλλον της αγοράς, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται

Thank you for your upload