ΕΛΟΤ 1435:2009

EQA Hellas > ΕΛΟΤ 1435:2009

Περιγραφή:

Το ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας- Απαιτήσεις για παρόχους» αποτελεί ένα ελληνικό εθνικό πρότυπο, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης έργων επικοινωνίας . Απευθύνεται  σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως Διαφημιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Προγραμματισμού Μέσων και Αγοράς Χώρου και Χρόνου, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρείες Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου Μάρκετινγκ και Εταιρείες Δημιουργίας Διακριτού Σήματος και η καθιέρωσή του προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η ανεξάρτητη πιστοποίηση ενός παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας από διαπιστευμένο σχετικά Φορέα Πιστοποίησης με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, διότι:

  • Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που αφορούν παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς σύμφωνα με τον Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05.08.2008) και τη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΝ/ΓΓΒ με ΑΠ Οικ.11813/749, 20.10.2010, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση με το συγκεκριμένο πρότυπο από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.
  • Διασφαλίζει την ορθή, συνεπή και αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανόμενων έργων επικοινωνίας σε συμμόρφωση με τις συμβατικές και λοιπές απαιτήσεις.
  • Καθιερώνει ελάχιστες απαιτήσεις επιχειρησιακής γνώσης, εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, καθώς και οργανωτικής δομής και οικονομικής διαχείρισης για τον πάροχο υπηρεσιών επικοινωνίας.
  • Θέτει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών.
  • Προτάσσει το ηθικό επιχειρείν μέσω της υποχρεωτικής αποδοχής του ελληνικού κώδικα διαφήμισης και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τα αντίστοιχα έργα επικοινωνίας καθιερώνοντας ελάχιστες απαιτήσεις για τους οργανισμούς προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να τα εκτελούν.

Thank you for your upload