Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

EQA Hellas > Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Περιγραφή:

Οι επιθεωρήσεις 2ου μέρους είναι επιθεωρήσεις που εκτελούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης  κατ’ εντολή ενός οργανισμού/επιχείρησης για να διαπιστωθεί εάν οι εξωτερικοί συνεργάτες/ προμηθευτές/πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών που επιλέγει, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλογής, τις απαιτήσεις, τους κανόνες, τα τυποποιητικά έγγραφα και τις προδιαγραφές που ό ίδιος ο οργανισμός/επιχείρηση έχει καθιερώσει.

Γιατί είναι σημαντικές;

Οι επιθεωρήσεις 2ου μέρους μπορούν να αποβούν ωφέλιμες για έναν οργανισμό για τους εξής λόγους:

• Επαληθεύεται και τεκμηριώνεται με πλέον αντικειμενικό τρόπο η επιλεξιμότητα, η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και η αξιοπιστία ενός συνεργάτη ή προμηθευτή.

• Ενισχύεται η διαφάνεια, η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα στη διαχείριση προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών, ενώ η επιχείρηση προστατεύεται από αστοχίες στην επιλογή εξωτερικών παρόχων.

• Βελτιώνεται η εφοδιαστική αλυσίδα και επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο αποδοτικότητας.

• Μειώνεται το λειτουργικό κόστος μέσω της μείωσης χρήσης πολύτιμων εσωτερικών πόρων.

Thank you for your upload