Νέα Απόφαση 2325/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

EQA Hellas > Χωρίς κατηγορία > Νέα Απόφαση 2325/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008, σε κάθε χώρα υφίσταται ένας μόνο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης, ο οποίος στην Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Το Ε.ΣΥ.Δ. φέρει την αρμοδιότητα να αξιολογεί τη συμμόρφωση με το εκάστοτε κατά περίπτωση ισχύον κανονιστικό πλαίσιο διαπίστευσης, την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης που δραστηριοποιούνται εντός της χώρας, καθώς και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που το επιζητούν. Σε περίπτωση που ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης (εν προκειμένω το Ε.ΣΥ.Δ) δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για τη διαπίστευση κάποιου σχήματος πιστοποίησης, τότε οι Φορείς Πιστοποίησης μπορούν να απευθυνθούν και να λάβουν τη διαπίστευση από Φορέα Διαπίστευσης που ανήκει σε άλλη χώρα της Ε.Ε, αλλά με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ε.ΣΥ.Δ.. Οι Φορείς Διαπίστευσης των κρατών μελών της ΕΕ που λειτουργούν υπό το πλαίσιο του ΕΚ/765/2008, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μεταξύ τους, συνεργάζονται, αλληλοελέγχονται, δεν δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά στην αγορά και αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (MLA).

Τί ισχύει για τους οικονομικούς φορείς που απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με πρότυπα συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με το Δημόσιο;

Με βάση την Απόφαση 2325/2023  της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οικονομικοί φορείς – οργανισμοί -επιχειρήσεις που επιθυμούν συνεργασία με το Δημόσιο και απαιτείται η συμμόρφωσή τους με πρότυπα- συστήματα διασφάλισης ποιότητας, οφείλουν να προσκομίζουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από Φορείς Πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι είτε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) είτε από Φορέα Διαπίστευσης της Ε.Ε., ήτοι από Φορείς Διαπίστευσης που λειτουργούν εντός πλαισίου ΕΚ/765/2008, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

ΔΕΝ μπορούν να προσκομίσουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από Φορείς Πιστοποίησης που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες ή/και στην ημεδαπή και φέρουν διαπίστευση από φορείς διαπίστευσης τρίτου κράτους, ακόμα και αν οι οργανισμοί διαπίστευσης του τρίτου κράτους έχουν υπογράψει διεθνή σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης (πχ μέσω IAF), στην οποία έχει συμβληθεί και το Ε.ΣΥ.Δ..

Τι ισχύει για τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα;

Στην περίπτωση που κάποιος Φορέας Πιστοποίησης λειτουργεί ως θυγατρική/ υποκατάστημα μεγαλύτερων Οργανισμών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδας, αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ισχύουν κανονικά. Αντίθετα, στην περίπτωση που κάποιος Φορέας Πιστοποίησης στην ημεδαπή λειτουργεί ως θυγατρική/ υποκατάστημα μεγαλύτερων Οργανισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε Τρίτα Κράτη και έχουν διαπιστευθεί από Φορείς Διαπίστευσης Τρίτου Κράτους, τα πιστοποιητικά δεν έχουν ισχύ και δεν αναγνωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές.

Thank you for your upload