Τροποποίηση Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) Στα πρότυπα Σ.Δ. σχετικά με την κλιματική αλλαγή

EQA Hellas > Χωρίς κατηγορία > Τροποποίηση Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) Στα πρότυπα Σ.Δ. σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Από τον Φεβρουάριο του 2024, και στο πλαίσιο της Διακήρυξης του Λονδίνου όπου ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να συνεισφέρει στην κλιματική ατζέντα, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει δημοσιεύσει μια σημαντική τροποποίηση (Amendment) σε πολλά από τα υπάρχοντα και τα νέα διεθνή πρότυπα που εκδίδει και παραθέτουν απαιτήσεις εγκατάστασης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης, με σκοπό την ανεξάρτητη πιστοποίηση. Η τροποποίηση περιλαμβάνει κείμενο που απαιτεί από τους οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψη τη συνάφεια των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην ανάλυσή τους για το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών που αναγνωρίζουν.

Για ορισμένα πρότυπα και πεδία εφαρμογής της πιστοποίησης, οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής μπορεί να μην είναι τόσο προφανείς. Η πρόθεση του Διεθνούς Οργανισμού ISO δεν είναι να επιβάλει οπωσδήποτε μια διασύνδεση ή συσχέτιση, αλλά να διασφαλίσει ότι κάθε οργανισμός περιλαμβάνει την κλιματική αλλαγή ως μέρος της ανάλυσης πλαισίου και, εάν κριθεί από τον ίδιο τον οργανισμό ότι αυτή η συσχέτιση υφίσταται, να τη λαμβάνει υπόψη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του αντίστοιχου συστήματος διαχείρισης.

Η κατανόηση του πλαισίου του οργανισμού και των αναγκών και απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών είναι ήδη υποχρεωτική και περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 της Εναρμονισμένης Δομής των προτύπων ISO για τα συστήματα διαχείρισης. Η μόνη νέα δράση που απαιτείται, είναι ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί θεματικό πεδίο που πρέπει πάντα να εξετάζεται ως μέρος αυτής της ανάλυσης.

Η ανωτέρω τροποποίηση περί κλιματικής αλλαγής εφαρμόζει για όλα σχεδόν τα σχήματα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα  ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 and ISO/IEC 27001 κ.λπ.

Η εγγενής συνάφεια της κλιματικής αλλαγής θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό για τα διάφορα πρότυπα λόγω του διαφορετικού πεδίου εφαρμογής και του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Η συνάφεια θα εξαρτηθεί επίσης από παράγοντες όπως η τοποθεσία και η φύση του οργανισμού, π.χ. επιχειρηματικός τομέας, τύπος διαδικασιών/διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ.

Η τροποποίηση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 4 της εναρμονισμένης δομής:

4.1 Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του, όπου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: ‘’Ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει εάν η κλιματική αλλαγή είναι ένα σχετικό ζήτημα’’.

4.2 Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών όπου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: “ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν απαιτήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή”.

Εν συντομία, η νέα απαίτηση ορίζει ότι οι οργανισμοί πρέπει να καθορίσουν εάν η κλιματική αλλαγή είναι ένα σχετικό ζήτημα και εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν αναγνωρίσει έχουν απαιτήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για σχετικό ζήτημα, η κλιματική αλλαγή πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του εκάστοτε αντίστοιχου συστήματος διαχείρισης. Εάν έχετε ήδη ένα σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με ένα πρότυπο ISO, διεξάγετε ήδη αυτόν τον τύπο ανάλυσης με βάση τα συμφραζόμενα.  Η μόνη διαφορά είναι ότι η κλιματική αλλαγή πρέπει πάντα να είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβετε υπόψη στην ανάλυσή σας και, εάν κριθεί σχετικό, να αποτελέσει μέρος του συστήματος διαχείρισής σας.

Τα αέρια του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη για περισσότερα από 30 χρόνια, με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, αρχών, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και της κοινωνίας γενικότερα. Οι αρνητικές επιπτώσεις από τις εκπομπές είναι εμφανείς και η συμβολή όλων είναι ουσιαστική.

Πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη καθορίσει πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους. Για όσους δεν το έχουν πράξει ακόμη, αυτή μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αρχίσουν να αξιολογούν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και να αναθεωρήσουν το σύστημα διαχείρισης για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ο Επιθεωρητής της EQA HELLAS A.E. θα συμπεριλάβει την παραπάνω πρόσθετη απαίτηση σε μελλοντικές δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, κατά την επιθεώρηση αυτών των πτυχών του συστήματος διαχείρισης.

Thank you for your upload