Ο 1ος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που ενεργοποιεί και λειτουργεί την πρωτοποριακή πλατφόρμα #whistleblowing.

EQA Hellas > Νέα > Ο 1ος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που ενεργοποιεί και λειτουργεί την πρωτοποριακή πλατφόρμα #whistleblowing.
Whistleblowing Management System

H EQA επένδυσε στην δημιουργία και λειτουργία Πλατφόρμας Whistleblowing για τη βελτίωση της Ποιότητας, της Αμεροληψίας, της Αντικειμενικότητας και της Αξιοπιστίας των Διαπιστευμένων υπηρεσιών Πιστοποίησης και Επιθεώρησης, καθώς και για την προστασία της ίδιας της εταιρείας και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.

Το  whistleblowing αποτελεί κανονιστική απαίτηση της Ε.Ε., των Η.Π.Α. και από την εθνική νομοθεσία για εταιρείες άνω των 50 εργαζομένων, διότι συμβάλλει στη συμμόρφωση με τον Νόμο 4808/2021 για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την διαφάνεια του Φορέα, ενισχύοντας τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες πιστοποίησης.

Στα πλαίσια της Οδηγίας της Ε.Ε. 2019/1937 για την προστασία ατόμων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, γνωστή και ως Whistleblowing Οδηγία σε συνδυασμό με την Εθνική Νομοθεσία, όπως τον Ν. 4808/2021 αλλά και τον πρόσφατο Ν. 4990/2022*** (Προστασία Προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου), ο Φορέας μας αναγνωρίζει ως στρατηγικής σημασίας για την Αμεροληψία και την Ανεξαρτησία του την πλήρη και άμεση εναρμόνιση του με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο ανεξαρτήτως της μη υποχρέωσης συμμόρφωσης του.

Γι’ αυτό και υιοθετήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφορών – whistleblowing, σύμφωνα με τις παραπάνω κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Πρόκειται λοιπόν, για μια πλατφόρμα για λήψη αναφορών και καταγγελιών, αλλά και διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας με όποιον υποβάλλει την αναφορά  ή την καταγγελία του/της, εμπιστευτικά και ανώνυμα, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία FRAUDLINE whistleblowing services.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχου προς τους πελάτες, προστατεύεται ο Φορέας και οι συνεργάτες/εργαζόμενοί της ενώ ενισχύεται η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια και η Λογοδοσία.

H EQA δεσμεύεται πως, όσοι αναφέρουν παράνομες ή ανήθικες συμπεριφορές, θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα ή κυρώσεις.

Το whistleblowing αποτελεί κανονιστική απαίτηση της Ε.Ε., των Η.Π.Α. και από την εθνική νομοθεσία για εταιρείες άνω των 50 εργαζομένων, διότι συμβάλλει στη συμμόρφωση με τον Νόμο 4808/2021 για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την διαφάνεια του Φορέα, ενισχύοντας τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες πιστοποίησης.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα→ https://whistle2eqa.eqa.gr/#/

Ο Φορέας μας παρέχει την δυνατότητα επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης καταγγελιών σύμφωνα με το πρότυπο 37002:2021 (Whistleblowing Management System), το νέο πρότυπο συστήματος διαχείρισης καταγγελιών.

Μάθετε περισσότερα

*** Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 ψηφίστηκε ο Νόμος 4990/2022 – ΦΕΚ 210/Α/11-11-2022 και αφορά στην προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305). Ουσιαστικά όλος ο Δημόσιος αλλά και ο Ιδιωτικός Τομέας καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών παραβίασης ενωσιακού δικαίου.

Thank you for your upload